Cho hàm số bậc ba (y = f(x)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (f(x)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) + fleft( {{x_2}} right) = 0). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

Cho hàm số bậc ba (y = f(x)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (f(x)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) + fleft( {{x_2}} right) = 0). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ