Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm ({f}’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và đồ thị của ({f}’left( x right)) trên đoạn (left[ -2;6 right]) như hình bên dưới. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Chuyển đến thanh công cụ