Cho hàm số (fleft( x right) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{x – 1}&{{rm{khi}}x ge 3}{{x^2} – 7}&{{rm{khi}}x

Chuyển đến thanh công cụ