Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), có bảng biến thiên dưới đây – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}), có bảng biến thiên dưới đây

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = left| {fleft( {left| {6x – 5} right|} right) + 2021 + m} right|) có 3 điểm cực đại?

A. (5).

B. (6).

C. (7).

D. (8).

GY:

Xét hàm số (y = fleft( {left| {6x – 5} right|} right) + 2021 + m)

Đặt (u = left| {6x – 5} right| = sqrt {{{(6x – 5)}^2}} Rightarrow u’ = frac{{6(6x – 5)}}{{sqrt {{{(6x – 5)}^2}} }})

Hàm (u)đạt cực trị tại (x = frac{5}{6})

Bảng biến thiên

Suy ra hàm số (y = left| {f(u) + 2021 + m} right|) có 3 điểm cực đại

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m + 2017 < 0\m + 2024 > 0end{array} right. Leftrightarrow – 2024 < m < – 2017)

Do(m in mathbb{Z} Rightarrow m in left{ { – 2023, – 2022, – 2021, – 2020, – 2019, – 2018} right}.)

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ