Cho hàm số . Tích phân (I = intlimits_0^{frac{pi }{2}} {f({{cos }^2}x)sin 2xdx} + 2intlimits_0^1 {f(3 – 2x)} dx) bằngCâu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = left{ {begin{array}{*{20}{l}} {{x^2} – 3x + 1}&{khi}&{x ge 1}\ {1 + 2x}&{khi}&{x . Tích phân (I = intlimits_0^{frac{pi }{2}} {f({{cos }^2}x)sin 2xdx}  + 2intlimits_0^1 {f(3 – 2x)} dx) bằng A. (I = frac{2}{3}) B. (I = frac{4}{3}) C. (I = frac{3}{2}) D. (I = frac{3}{4})   Lời […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ