Cho hàm số(y = f(x) = a{x^4} + b{x^2} + c) có đồ thị (left( C right),) Biết(f( – 1) = 0). Tiếp tuyến (d) tại điểm có hoành độ (x =  – 1) của (left( C right)) cắt (left( C right)) tại 2 điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2, Gọi ({S_1};{S_2}) là diện tích hình phẳng. Tính tỷ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}})  – Sách Toán

Cho hàm số(y = f(x) = a{x^4} + b{x^2} + c) có đồ thị (left( C right),) Biết(f( – 1) = 0). Tiếp tuyến (d) tại điểm có hoành độ (x =  – 1) của (left( C right)) cắt (left( C right)) tại 2 điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2, Gọi ({S_1};{S_2}) là diện tích hình phẳng. Tính tỷ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}})  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ