Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn (left( {O,;,3} right)) và (left( {O’,;,3} right)). Biết rằng tồn tại dây cung (AB) thuộc đường tròn (left( O right)) sao cho (Delta O’AB) là tam giác đều và mặt phẳng (left( {O’AB} right)) hợp với mặt phẳng chứa đường tròn (left( O right)) một góc (60^circ ). Tính diện tích xung quanh ({S_{xq}}) của hình nón có đỉnh (O’), đáy là hình tròn(left( {O,;,3} right)). – Sách Toán

Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn (left( {O,;,3} right)) và (left( {O’,;,3} right)). Biết rằng tồn tại dây cung (AB) thuộc đường tròn (left( O right)) sao cho (Delta O’AB) là tam giác đều và mặt phẳng (left( {O’AB} right)) hợp với mặt phẳng chứa đường tròn (left( O right)) một góc (60^circ ). Tính diện tích xung quanh ({S_{xq}}) của hình nón có đỉnh (O’), đáy là hình tròn(left( {O,;,3} right)). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ