Cho khối chóp (S.ABCD) có (SA bot left( {ABCD} right)), đáy (ABCD) là hình thang cân. (AB = 2a;)(BC = CD = DA = a). Góc giữa mặt phẳng ((SBC)) và đáy bằng ({45^0}). Tính thể tích của khối chóp đã cho. – Sách Toán

Cho khối chóp (S.ABCD) có (SA bot left( {ABCD} right)), đáy (ABCD) là hình thang cân. (AB = 2a;)(BC = CD = DA = a). Góc giữa mặt phẳng ((SBC)) và đáy bằng ({45^0}). Tính thể tích của khối chóp đã cho. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ