Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’), biết (AB = a), (AA’ = frac{{3a}}{2}) và góc giữa 2 mặt phẳng (left( {A’BD} right))và (left( {ABCD} right)) bằng ({60^0}). Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng – Sách Toán

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’), biết (AB = a), (AA’ = frac{{3a}}{2}) và góc giữa 2 mặt phẳng (left( {A’BD} right))và (left( {ABCD} right)) bằng ({60^0}). Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ