Cho khối lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’ ) có đáy là tam giác đều. Mặt phẳng ((A’BC)) tạo với đáy một góc (30^circ ) và tam giác (A’BC) có diện tích bằng (32 ). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ