Cho khối lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác đều. Mặt phẳng (left( {A’BC} right)) tạo với đáy góc (30^circ ) và tam giác (A’BC) có diện tích bằng (8). Thể tích (V) của khối lăng trụ đã cho là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ