Cho phương trình ({{log }_{2}}left( {{5}^{x}}-1 right).{{log }_{4}}left( {{2.5}^{x}}-2 right)=m). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên (m) để phương trình có nghiệm thuộc đoạn (left[ 1;,{{log }_{5}}9 right])?

Chuyển đến thanh công cụ