Cho số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 2 + 2i} right| + left| {{z_1} + 2 – 2i} right| = 10sqrt 2 ),(left| {{z_2} – 6 + 6i} right| = sqrt 2 ). Tìm giá trị lớn nhất của (left| {{z_1} – {z_2}} right|). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ