Cho tứ diện (ABCD) có hai mặt (left( {ABC} right);,;left( {DBC} right))vuông góc với nhau.Biết (BC = a),(widehat {BAC} = 60^circ ,)(widehat {BDC} = 30^circ ). Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp tứ diện (ABCD). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ