Có bao nhiêu (m) nguyên (min left[ -2021;2021 right]) để phương trình ({{6}^{x}}-2m={{log }_{sqrt[3]{6}}}left( 18left( x+1 right)+12m right)) có nghiệm?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Phương trình ({{6}^{x}}-2m={{log }_{sqrt[3]{6}}}left( 18left( x+1 right)+12m right)Leftrightarrow {{6}^{x}}=2m+3{{log }_{6}}left[ 6left( 3x+2m+3 right) right])

(begin{align}

& Leftrightarrow {{6}^{x}}=2m+3left[ 1+{{log }_{6}}left( 3x+2m+3 right) right] \

& Leftrightarrow {{6}^{x}}=3{{log }_{6}}left( 3x+2m+3 right)+2m+3,,,left( * right) \

end{align})

Đặt (y={{log }_{6}}left( 3x+2m+3 right)Leftrightarrow {{6}^{y}}=3x+2m+3,,left( 1 right))

Mặt khác, PT(*) trở thành: ({{6}^{x}}=3y+2m+3,,left( 2 right))

Lấy (1) trừ vế với vế cho (2), ta được

({{6}^{y}}-{{6}^{x}}=3x-3yLeftrightarrow {{6}^{x}}+3x={{6}^{y}}+3y,,,,left( 3 right))

Xét hàm số (fleft( t right)={{6}^{t}}+3t,,,tin mathbb{R}.)

Ta có (f’left( t right)={{6}^{t}}ln 6+3>0,,forall tin mathbb{R}.) Suy ra hàm số (fleft( t right)) đồng biến trên (mathbb{R})

Mà PT (3) (fleft( x right)=fleft( y right)Leftrightarrow x=y.)

Thay (y=x) vào PT (1), ta được ({{6}^{x}}=3x+2m+3Leftrightarrow {{6}^{x}}-3x=2m+3).

Xét hàm số (gleft( x right)={{6}^{x}}-3x), với (xin mathbb{R}). Ta có (g’left( x right)={{6}^{x}}ln 6-3Rightarrow g’left( x right)=0Leftrightarrow x={{log }_{6}}left( frac{3}{ln 6} right))

BBT:

Từ đó suy ra PT đã cho có nghiệm (Leftrightarrow 2m+3ge gleft( {{log }_{6}}frac{3}{ln 6} right)approx 0,81Rightarrow mge -1,095)

Vậy có 2023 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ