Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có tối thiểu (1) số nguyên (x) và không quá (5) số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {{{log }_3}x – 1} .left( {{3^x} – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có tối thiểu (1) số nguyên (x) và không quá (5) số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {{{log }_3}x – 1} .left( {{3^x} – y} right) < 0).

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có tối thiểu (1) số nguyên (x) và không quá (5) số nguyên (x) thỏa mãn (sqrt {{{log }_3}x – 1} .left( {{3^x} – y} right) < 0).

A. (2186). 

B. (19683). 

C. (19602). 

D. (21683).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xét (y in mathbb{N}*)

(sqrt {{{log }_3}x – 1} .left( {{3^x} – y} right) < 0)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{log _3}x – 1 > 0\{3^x} – y < 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 3\x < {log _3}yend{array} right.).

Từ yêu cầu bài toán ta suy ra: (4 < {log _3}y le 9)( Leftrightarrow 81 < y le 19683).

Vậy có (19602) nguyên dương (y)thỏa điều kiện bài toán. 

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ