Công văn 2193/SGDĐT-KTKĐ TP Hồ Chí Minh hướng dẫn xét tuyển lớp 10 năm học 2021-2022


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 2193/SGDĐT-KTKĐ

Về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


____________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

– Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

 

 

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xét tuyển vào lớp 10 chuyên, tích hợp,

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG: Các học sinh đã đăng ký theo các nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp của đối tượng 1 và lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 – 2022.

III. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN: thực hiện theo Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

IV. CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH VÀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN: thực hiện theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022.

V. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC NHẬP HỌC:

1. Hội đồng tuyển sinh: thực hiện theo Công văn số 1037/SGDĐT-KTKĐ.

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học:

+ Thí sinh chỉ được đăng ký nhập học tại một trường chuyên, trường có lớp chuyên hoặc trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc lớp chuyên của trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh nộp hồ sơ tại nhiều trường sẽ bị loại khỏi danh sách trường chuyên, lớp chuyên.

– Hiệu trưởng trường phổ thông công lập chỉ được tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 theo Danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt.

– Hiệu trưởng trường phổ thông căn cứ các quy định phòng chống dịch tại thời điểm hiện tại để quyết định triển khai việc nộp hồ sơ trực tiếp hay trực tuyến (hồ sơ chính sẽ nộp trực tiếp sau), tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh và đảm bảo đúng quy định.

– Công tác tư vấn cho phụ huynh, học sinh về việc tổ chức giảng dạy của nhà trường thực hiện thông tin trên web, thông tin trực tuyến,… và hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

3. Hồ sơ nhập học:

+ Lớp 10 chuyên:

– Thực hiện theo Công văn số 1039/SGDĐT-KTKĐ.

– Bản sao các hồ sơ khuyến khích (nếu có).

Chú ý:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo các trường có thí sinh đậu lớp chuyên, lớp tích hợp thực hiện việc cung cấp các minh chứng về hồ sơ cho học sinh (scan, chụp hình: học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy chứng nhận học sinh giỏi,…) khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

+ Lớp 10 tích hợp: thực hiện theo Công văn số 1092/SGDĐT-KTKĐ.

+ Lớp 10 trung học phổ thông: thực hiện theo công văn số 1037/SGDĐT- KTKĐ.

4. Lập danh sách tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022: thực hiện theo Công văn số 1037/SGDĐT-KTKĐ.

VII. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Các đơn vị nhập liệu thông tin bổ sung cho thí sinh và thực hiện công tác thông tin đến phụ huynh học sinh, kiểm dò (theo hướng dẫn của công văn số 2155/SGDĐT-KTKĐ). Hạn chót: ngày 06/8/2021.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm xét tuyển của học sinh: từ 16g00 ngày 08/8/2021.

3. Công bố điểm chuẩn trường chuyên, lớp chuyên, lớp tích hợp năm học 2021-2022 và nộp hồ sơ nhập học: từ ngày 10/8 đến 15g00, ngày 14/8/2021.

4. Các trường hoàn tất nhập báo cáo trên hệ thống quản lý thi trước 17g00, ngày 14/8/2021.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo trích xuất dữ liệu thí sinh đã nộp lớp chuyên, lớp tích hợp trong dữ liệu tuyên sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập: 15 – 19/8/2021.

6. Công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học lớp 10 trung học phổ thông công lập: từ ngày 20/8 đến 16g00, ngày 27/8/2021.

7. Các trường hoàn tất báo cáo trên hệ thống quản lý thi trước 16g00, ngày 30/8/2021.

Trên đây là hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp và lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2021-2022. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đúng quy định và hướng dẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, quyền lợi học sinh và đảm bảo an toàn phòng chống dịch./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc Sở GDĐT;

– Các Phòng, ban Sở GDĐT;

– Lưu: VP, KTKĐ.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lê Hoài Nam

 

 

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ