Đặt điện áp là (u=200sqrt{2}cos left( 100pi t+frac{pi }{4} right)(V))


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện là:

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{Z}_{L}}=omega L=100pi cdot frac{2}{pi }=200(Omega ) \

{{Z}_{C}}=frac{1}{omega C}=frac{1}{100pi cdot frac{{{10}^{-4}}}{pi }}=100(Omega ) \

end{array} right.)

Tổng trở của đoạn mạch là: 

(Z=sqrt{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right)}^{2}}}=sqrt{{{100}^{2}}+{{(200-100)}^{2}}}=100sqrt{2}(Omega ))

Cường độ dòng điện cực đại là: ({{I}_{0}}=frac{{{U}_{0}}}{Z}=frac{200sqrt{2}}{100sqrt{2}}=2(A))

Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là:

(tan varphi =frac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}}{R}=frac{200-100}{100}=1Rightarrow varphi =frac{pi }{4}(text{rad}))

Lại có: (varphi ={{varphi }_{u}}-{{varphi }_{i}}Rightarrow {{varphi }_{i}}={{varphi }_{u}}-varphi =frac{pi }{4}-frac{pi }{4}=0(rad))

Vậy biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: i = 2cos100πt (A)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ