Đặt điện áp (u=150sqrt{2}cos 100pi t,left( V right))Câu hỏi: Đặt điện áp (u=150sqrt{2}cos 100pi t,left( V right)) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R không đổi, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ