Đốt amin X (CnH2n+3N) và amino axit Y (CnH2n+1O2N) cần 0,93 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,1 mol N2.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Gọi số mol X, Y lần lượt x, y mol

BTNT (N) có nN= 0,2 mol

x + y = 0,2

2y + 0,93.2 = 2nx + (n + 1,5)x + 2ny + (n + 0,5)y

→ 1,5(x – y) + 0,6n = 1,86

Ta luôn có: 0

⇒ 2,6

X là: C3H9N gồm các đồng phân:

CH3-CH2-CH2-NH2

CH3-CH(NH2)-CH3

CH3-NH-CH2-CH3

CH3-N(CH3)2

Số đồng phân: 4.

→ Đáp án ALink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ