Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình  ({z^2} + 2z + 10 = 0) tính giá trị biểu thức A = | z1|2 + | z2 |2Câu hỏi: Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình  ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính giá trị biểu thức (A = {left| {{z_1}} right|^2} + {left| {{z_2}} right|^2})  A. (4sqrt {10} ) B. (2sqrt {20} ) C. 20 D. (sqrt {10} )   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ