Hằng số P-lăng (h=6,{{625.10}^{-34}}text{ }J.s) và tốc độ ánh sáng


 • Câu hỏi:

  Hằng số P-lăng (h=6,{{625.10}^{-34}}text{ }J.s) và tốc độ ánh sáng trong chân không (c={{3.10}^{8}}m/s), lấy (1,eV=1,{{6.10}^{-19}}J). Khi electron chuyển từ quỹ đạo có năng lượng –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng –13,6 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có: (varepsilon =hf=frac{hc}{lambda }={{E}_{cao}}-{{E}_{thap}}to lambda =frac{hc}{{{E}_{cao}}-{{E}_{thap}}}=frac{6,{{625.10}^{-34}}{{.10}^{8}}}{left( -0,85-left( -13,6 right) right).1,{{6.10}^{-19}}})

  (=0,0974,mu m) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ