It has been a long time since they met.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  It has been a long time since they met.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: biến đổi thì

  Sử dụng công thức:

      It’s + time + since + S + (last) + Ved/2

  => S + have/ has + (not) + Ved/3…… for + time • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ