[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000


Bài 1: Tính nhẩm

a, 400 + 500 = …..                           700 + 300 = …..                           800 + 80 = …..

b, 600 + 400 = …..                           1000 – 600 = …..                         1000 – 400 = …..

c, 900 – 300 = …..                             1000 – 500 = …..                          740 – 40 = …..

Lời giải:

a, 400 + 500 = 900                           700 + 300 = 1000                          800 + 80 = 880

b, 600 + 400 = 1000                         1000 – 600 = 400                          1000 – 400 = 600

c, 900 – 300 = 600                             1000 – 500 = 500                          740 – 40 = 700

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a, 243 + 535                                327 + 456                                864 + 72

b, 878 – 642                                 961 – 725                                 609 – 57

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 3: Nối ô trống với phép tính thích hợp (theo mẫu)

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 4: Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

a, Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì …………… gần Hà Nội hơn.

b, Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua thành phố Hồ Chí Minh) dài: ………

c, Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: ……….

Lời giải:

a, Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì Cao Bằng gần Hà Nội hơn.

b, Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua thành phố Hồ Chí Minh) dài: 1032 km

c, Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: 395 km

Bài 5: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 1: Đ, S?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a, 9 + 582                           56 + 763                           358 + 425

b, 434 – 8                            692 – 86                            937 – 561

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 3: Số?

a,

 [KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 4: a, Tính.

425 + 248 – 56 = ……….

967 – 674 + 80 = ……….

b, >;

400 + 30 ….. 450                                790 – 400 ….. 600 – 200

Lời giải:

a, 425 + 248 – 56 = 617                        967 – 674 + 80 = 373

b,400 + 30

Bài 5: Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Lời giải:

Trường Hòa Bình quyên góp được số bộ quần áo là:

                  325 + 28 = 353 (bộ quần áo)

Đáp số: 353 bộ quần áo

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a, Tổng của 567 và 329 là:

A. 886                          B. 896                          C. 986

b, Hiệu của 783 và 65 là:

A. 718                          B. 728                          C. 133

c, Kết quả tính 653 + 74 – 60 là:

A. 727                          B. 767                          C. 667

Lời giải:

a, B

b, A

c, C

Bài 2: Số?

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Nam cao: 121 cm

Việt cao: 117 cm

Nam cao hơn Việt: ….. cm?

Lời giải:

Nam cao hơn Việt: 121 – 117 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm

Bài 4: Viết chữ số thích hợp vào ô trống

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ……….

Số bé nhất có ba chữ số là: ……….

Tổng của hai số trên là: ……….

Lời giải:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Tổng của hai số trên là: 202Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ