[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học


Bài 1: Số?

a, Trong hình bên:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

  • Có ….. đoạn thẳng
  • Có ….. hình tam giác
  • Có ….. hình tứ giác

b, Trong hình bên:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

  • Có ….. đoạn thẳng
  • Có ….. đường cong

Lời giải:

a,

  • Có 7 đoạn thẳng
  • Có 1 hình tam giác
  • Có 2 hình tứ giác

b,

  • Có 4 đoạn thẳng
  • Có 4 đường cong

Bài 2: Cho các hình A, B, C, D, E như sau:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

a, Những hình không phải khối trụ: A, ……….

b, Những hình không là khối cầu: ……….

Lời giải:

a, Những hình không phải khối trụ: A, C, D, E

b, Những hình không là khối cầu: A, B, C, D

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

Điểm A, điểm O và điểm D;

Điểm ….., điểm ….. và điểm …..;

Điểm ….., điểm ….. và điểm ……

Lời giải:

Điểm E, điểm O và điểm B;

Điểm E, điểm D và điểm C

Bài 4: Em hãy vẽ tiếp hình chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô màu trang trí

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Bài 5: Chấm 7 điểm trên 3 đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu)

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi cho biết đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Đoạn thẳng dài nhất là: ……….

Đoạn thẳng ngắn nhất là: ……….

Lời giải:

Học sinh tự thực hành đo đoạn thẳng và so sánh

Bài 2: Vẽ đoạn thẳng MN dài 8 cm

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

Bài 3: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

a, Độ dài đường gấp khúc ABC là ….. cm

b, Độ dài đường gấp khúc BCD là ….. cm

c, Độ dài đường gấp khúc ABCD là ….. cm

Lời giải:

a, Độ dài đường gấp khúc ABC là 27 cm

b, Độ dài đường gấp khúc BCD là 28 cm

c, Độ dài đường gấp khúc ABCD là 41 cm

Bài 4: Số?

Kiến xám đến đĩa kẹo theo đường MNPQO. Kiến đen đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 72: Ôn tập hình học

a, Độ dài đường đi của kiến xám là ….. cm

b, Độ dài đường đi của kiến đen là ….. cm

c, Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là ….. cm

Lời giải:

a, Độ dài đường đi của kiến xám là 16 cm

b, Độ dài đường đi của kiến đen là 15 cm

c, Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là 31 cm

Bài 5: Cây cầu là đường gấp khúc ABCD dài 130 m. Tính độ dài đoạn cầu nằm ngang BC, biết tổng độ dài đoạn cầu AB và CD là 80 m.

Lời giải:

Độ dài đoạn cầu nằm ngang BC là:

     130 – 80 = 50 (m)

Đáp số: 50 mLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ