[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a, 25 kg + 18 kg = ….. kg                              b, 27 l + 8 l = ….. l

    43 kg – 18 kg = ….. kg                                   35 l – 8 l = ….. l

    43 kg – 25 kg = ….. kg                                   35 l – 7 l = ….. l

c, 2 kg x 2 = ….. kg                                        d, 5 l x 5 = ….. l

    4 kg : 2 = ….. kg                                             25 l : 5 = ….. l

Lời giải:

a, 25 kg + 18 kg = 43 kg                               b, 27 l + 8 l = 35 l

    43 kg – 18 kg = 25 kg                                    35 l – 8 l = 27 l

    43 kg – 25 kg = 18 kg                                    35 l – 7 l = 28 l

c, 2 kg x 2 = 4 kg                                           d, 5 l x 5 = 25 l

    4 kg : 2 = 2 kg                                                25 l : 5 = 5 l

Bài 2: Số?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường

a, Con mèo cân nặng ….. kg

b, Quả dưa cân nặng ….. kg

Lời giải:

a, Con mèo cân nặng 7 kg

b, Quả dưa cân nặng 3 kg

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Con bò cân nặng: 250 kg

Con trâu nặng hơn con bò: 92 kg

Con trâu cân nặng: ….. kg?

Lời giải:

Con trâu nặng số kg là:

        250 + 92 = 342 kg

Đáp số: 342 kg

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Các can đựng số lít nước như sau:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường

a, Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là ….. l nước.

b, Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can …..

c, Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: ……………………….

Lời giải:

a, Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là 8 l nước.

b, Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can D

c, Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: B, C, D

Bài 1: Viết cm, dm, m, km thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:

a, Búp sáp màu dài khoảng 10 …..

b, Cột cờ cao khoảng 10 …..

c, Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 …..

d, Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 …..

Lời giải:

a, Búp sáp màu dài khoảng 10 cm

b, Cột cờ cao khoảng 10 m

c, Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 dm

d, Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 km

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, 25 l + 17 l = ….. l                                 b, 2 kg x 5 = ….. kg

    42 l – 25 l = ….. l                                      10 kg : 5 = ….. kg

    42 l – 17 l = ….. l                                      10 kg : 2 = ….. kg

c, 30 m + 43 m = ….. m                          c, 5 km x 2 = ….. km 

    73 m – 30 m = ….. m                              10 km : 2 = ….. km

    73 m – 43 m = ….. m                              10 km : 5 = ….. km

Lời giải:

a, 25 l + 17 l = 42 l                                 b, 2 kg x 5 = 10 kg

    42 l – 25 l = 17 l                                      10 kg : 5 = 2 kg

    42 l – 17 l = 25 l                                      10 kg : 2 = 5 kg

c, 30 m + 43 m = 73 m                          c, 5 km x 2 = 10 km 

    73 m – 30 m = 43 m                              10 km : 2 = 5 km

    73 m – 43 m = 30 m                              10 km : 5 = 2 km

Bài 3: a, Nối (theo mẫu)

Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường

b, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nếu hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?

A. Ngày 9 tháng 5                   B. Ngày 8 tháng 5                C. Ngày 7 tháng 5

Lời giải:

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường

b, C

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Giờ vào học hát là 7 giờ 15 phút. Giờ đến lớp của các bạn rùa, thỏ,  sóc như sau:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 73: Ôn tập đo lường

a, Bạn nào đến lớp muộn sau giờ vào học?

A. Rùa                       B. Thỏ                       C. Sóc

b, Bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Rùa                       B. Thỏ                       C. Sóc

c, Bạn nào đến lớp đúng giờ vào học?

A. Rùa                       B. Thỏ                       C. Sóc 

Lời giải:

a, B

b, C

c, ALink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ