Một hình trụ có bán kính đáy bằng (2asqrt 2), thiết diện qua trục là một hình chữ nhật ABCD với AD=2AB. Tính diện tích xung quanh S của hình trụ


 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có bán kính đáy bằng (2asqrt 2), thiết diện qua trục là một hình chữ nhật ABCD với (AD=2AB). Tính diện tích xung quanh S của hình trụ.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Gọi r và h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ. Theo giả thuyết của đề bài ta có:

  (left{ {begin{array}{*{20}{c}} {AB = 2r}\ {AD = h} end{array} Rightarrow h = AD = 2AB = 4r = 8asqrt 2 Rightarrow {S_{xq}} = 2pi rh = 64pi {a^2}} right..)

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng {d_1},{d_2} có phương trình lần lượt là  
  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3} và (P):2x+y−z=0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d
  3. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1) và có tâm thuộc mặt phẳng (P):x+y+z−2=0
  4. Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB
  5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:left{ egin{array}{l} x = 1 y = 2 + 3t,,,,(t inmathbb{ R}. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d?
  6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho (Aleft( {1;0;2} ight),Bleft( {1;1;1} ight),Cleft( {2;3;0} ight)
  7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
  8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=2a. SA vuông góc (ABC) và SA = 2asqrt 2. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho
  9. Tính tỉ số V_1/V_2. Gọi V_1 là thể tích giữa khối lập phương và (V_2) là thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ