Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là (5m), có bán kính đáy (1m), với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với (0,5m) của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn. – Sách Toán

Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là (5m), có bán kính đáy (1m), với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với (0,5m) của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là (5m), có bán kính đáy (1m), với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với (0,5m) của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn. – Sách Toán
Chuyển lên trên