Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà với phương trình


 • Câu hỏi:

  Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà với phương trình ({{x}_{1}}=6cos left( pi t+{{varphi }_{1}} right)text{cm};{{x}_{2}}=2sqrt{6}cos left( pi t-frac{pi }{12} right)text{cm}). Phương trình dao động tổng hợp (x=Acos (pi t+varphi )text{cm}) với (-frac{pi }{2}1 − φ =π/4. Tỉ số (frac{varphi }{{{varphi }_{1}}}) bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Biễu diễn vector các dao động. Từ hình vẽ, ta có: 

  o (widehat{OAB}={{varphi }_{1}}-varphi =frac{pi }{4}). (2 góc so le trong)

  o (frac{OB}{sin widehat{OAB}}=frac{AB}{sin left( varphi +{{15}^{0}} right)}to sin left( varphi +{{15}^{0}} right)=frac{AB}{OB}sin widehat{OAB}=frac{(6)}{(2sqrt{6})}sin left( {{45}^{0}} right)=frac{sqrt{3}}{2}).

  (to varphi ={{60}^{0}}-{{15}^{0}}={{45}^{0}}text{ v }!!grave{mathrm{a}}!!text{  }{{varphi }_{1}}={{90}^{0}}to frac{varphi }{{{varphi }_{1}}}=frac{1}{2}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ