Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV.

F1 có 100% cây hoa đỏ.

F1 tự thụ thu được F2 có: 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng.

→ Tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi hai cặp gen không alen tưong tác bổ sung với nhau kiểu 9:6:1.

Quy ước:         A-B- quy định hoa đỏ.

A-bb hoặc aaB- quy định hoa hồng.

Aabb quy định hoa trắng.

P: AAbb x aaBB → F1: AaBb

F1 tự thụ: AaBb x AaBb

F2: Cây hoa hồng gồm: 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb → tỉ lệ cây thuần chủng = 2/6 = 1/3 → I sai

Cây hoa đỏ ở F2: AABb, AaBB, AaBb → có 3 loại kiểu gen → II đúng.

Hoa hồng F2 có lAAbb, 2Aabb, laaBB, 2aaBb → Các cây hoa hồng có tỉ lệ giao tử gồm 1Ab:1aB:1ab.

Hoa đỏ F2 gồm 1AABB, 2AABb, 2AaBB, 4AaBb

→ Các cây hoa đỏ có tỉ lệ giao tử gồm 4AB:2Ab:2aB:1ab

→ Ở F2, cây hoa hồng giao phấn với cây hoa đỏ, thu được F3 có số cây hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ

= 4/9 x 1+ 2/9 x 1/3 x 2 = 16/27 → III sai.

Tất cả hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng (aabb) sẽ có đời con có kiểu hình phân li = 2 hồng : 1 trắng → IV đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ