Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta thấy: (frac{lambda }{4}=frac{1}{10}Rightarrow lambda =0,4m=40~text{cm})

Trong thời gian ly pha dao động truyền được: (frac{3}{20}-frac{1}{10}=0,05m=5~text{cm}=frac{lambda }{8}Rightarrow text{ Chu k }!!grave{mathrm{i}}!!text{ : }T=8s)

(Rightarrow ) Vận tốc sóng: (v=frac{lambda }{T}=frac{40}{8}=5~text{cm}/text{s})

Độ lệch pha dao động của M và O là: (Delta varphi =frac{2pi x}{lambda }=frac{2pi frac{11}{30}}{0,4}=frac{11pi }{6})

Tại t1, M chuyển động theo chiều âm do nằm trước đỉnh sóng. 

Hai thời điểm ({{t}_{1}}text{ v }!!grave{mathrm{a}}!!text{  }{{t}_{2}}) lệch nhau (frac{1}{8}) chu kì, ứng với góc (frac{pi }{4})

Tốc độ của M tại thời điểm t2 là: (v=-{{v}_{max }}cdot cos left( {{15}^{0}} right)approx -3,029~text{cm}/text{s})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ