Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{1} = frac{z}{{ – 1}}) và cắt hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 1}}); ({d_2}:frac{{x – 1}}{{ – 1}} = frac{{y – 2}}{1} = frac{{z – 3}}{3}) là – Sách Toán

Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 2}}{1} = frac{z}{{ – 1}}) và cắt hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x + 1}}{2} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 1}}); ({d_2}:frac{{x – 1}}{{ – 1}} = frac{{y – 2}}{1} = frac{{z – 3}}{3}) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ