Qua bảng số liệu:Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2005-2015


 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2005-2015     (Đơn vị: nghìn người)

  Năm

  Tổng số

  Kinh tế

  nhà nước

  Kinh tế ngoài nhà nước

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  2005

  42775

  4967

  36695

  1113

  2008

  46461

  5059

  39707

  1695

  2013

  52208

  5330

  45092

  1786

  2015

  52841

  5186

  45451

  2204

   

       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2005 và năm 2015, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Địa

  Đáp án đúng: B

  Để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2005 và năm 2015, biểu đồ tròn là thích hợp nhất.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ