Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn (left| {overline z  + 3 – 2i} right| = 4) là


 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn (left| {overline z  + 3 – 2i} right| = 4) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Đặt z = a + bi (a, b ∈ R). Ta có

  (begin{array}{l}
  left| {overline z  + 3 – 2i} right| = 4 Leftrightarrow left| {a – bi + 3 – 2i} right| = 4\
   Leftrightarrow left| {left( {a + 3} right) – left( {b + 2} right)i} right| = 4\
   Leftrightarrow sqrt {{{left( {a + 3} right)}^2} + {{left( {b + 2} right)}^2}}  = 4 Leftrightarrow {left( {a + 3} right)^2} + {left( {b + 2} right)^2} = 16
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ