Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z – 2i| = 4 là


 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z – 2i| = 4 là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Đặt z = a + bi (a, b ∈ R). Ta có

  |z – 2i| = 4 |a + (b – 2)i| = 4

  ( Leftrightarrow sqrt {{a^2} + {{left( {b – 2} right)}^2}}  = 4 Leftrightarrow {a^2} + {left( {b – 2} right)^2} = 16)

  Vậy tập các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm I(0 ;2), bán kính R = 4 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ