The boy was very bright. He could solve all the math problems quickly.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  The boy was very bright. He could solve all the math problems quickly.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  “Cậu bé rất thông minh. Cậu ấy có thể giải được tất cả các bài toán nhanh chóng.”

  Cấu trúc: such + a/an + adj + N + that clause ~ so + adj + that clause: quá… đến nỗi mà…

  A, B, D sai cấu trúc • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ