Tìm (I = int {frac{{dx}}{{{e^x} + {e^{ – x}} + 2}}} )


 • Câu hỏi:

  Tìm (I = int {frac{{dx}}{{{e^x} + {e^{ – x}} + 2}}} )

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Đặt u = ex + 1 => u’ = ex. Ta có

  (begin{array}{l}
  frac{{dx}}{{{e^x} + {e^{ – x}} + 2}} = frac{{{e^x}dx}}{{{e^{2x}} + 2{e^x} + 1}} = frac{{du}}{{{u^2}}} Rightarrow int {frac{{dx}}{{{e^x} + {e^{ – 1}} + 2}}}  = int {frac{{du}}{{{u^2}}}}  =  – frac{1}{u} + C\
   = frac{{{e^x}}}{{{e^x} + 1}} + C
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ