Tìm nguyên hàm của hàm số fleft( x ight) = an x


 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = tan x).

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Ta có 

  (int {f(x)dx} = int {tan xdx} = int {frac{{sin xdx}}{{cos x}}})

  Đặt (u = cos Rightarrow du = – sin xdx)

  Vậy (int {f(x)dx} = – int {frac{1}{u}du = – ln left| u right|} )

  (= – ln left| {cos x} right| + C) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ