Tính khối lượng hỗn hợp Cu(NO3)2 và KCl tham gia phản ứng?Câu hỏi: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thể tích khí […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ