Trong đó, cặp gen Aa và Bb nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Vì P đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng mà đời con có 12 kiểu gen 4×3 

→ Con cái dị hợp 3 cặp gen (({X^{AB}}{X^{ab}}Dd) hoặc ({rm{ }}{X^{Ab}}{X^{aB}}Dd);) con đực có kiểu gen ({X^{AB}}YDd) 

→ Ở giới cái của F1 luôn có 2 loại kiểu hình là (A – B – D – ) hoặc (A – B – dd to ) 

Tỉ lệ kiểu hình ở đực ({F_l} = 12:12:4:4:3:3:1:1 = left( {4:4:1:1} right)left( {3:1} right).) 

→ Cặp Dd có tỉ lệ kiểu hình 3:1. Hai cặp Aa và Bb có tỉ lệ kiểu hình (4:4:1:1)

→ Tần số hoán vị là (frac{1}{{1 + 4}} = 20% to )

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1 xác suất thuần chủng là (frac{4}{{4 + 4 + 1 + 1}} times frac{1}{2} = 0,2 = 20% ) 

→ D sai. (Giải thích: vì cá thể cái thuần chủng có kiểu gen ({X^{AB}}{X^{AB}}) có tỉ lệ luôn bằng tỉ lệ của cá thể đực ({X^{AB}}Y.) Ở bài toán này, đực ({X^{AB}}Y)có tỉ lệ là (frac{4}{{4 + 4 + 1 + 1}};Dd times Dd) thì ở F1  có thuần chủng (DD và dd) chiếm tỉ lệ 1/2).

Con cái P có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ là (left( {4:4:1:1} right)left( {1:1} right) = 4:4:4:4:1:1:1:1. to )  C đúngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ