. Trong không gian (Oxyz), cho các điểm (Aleft( {0;0,;,3} right)) và (Bleft( {2; – 3,;, – 5} right)). Gọi (left( P right)) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 3} right)^2} = 25) với (left( {{S_2}} right):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x – 2y – 14 = 0). (M), (N) là hai điểm thuộc (left( P right)) sao cho(MN = 1). Giá trị nhỏ nhất của (AM + BN)là – Sách Toán

. Trong không gian (Oxyz), cho các điểm (Aleft( {0;0,;,3} right)) và (Bleft( {2; – 3,;, – 5} right)). Gọi (left( P right)) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 3} right)^2} = 25) với (left( {{S_2}} right):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x – 2y – 14 = 0). (M), (N) là hai điểm thuộc (left( P right)) sao cho(MN = 1). Giá trị nhỏ nhất của (AM + BN)là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ