Trong không gian (Oxyz), cho đường thằng (Delta :left{ begin{array}{l}x = 3t + 1y = tz = 2t – 1end{array} right.) và 2 đường thẳng ({d_1}:frac{{x + 2}}{{ – 1}} = frac{y}{2} = frac{{x – 1}}{2}), ({d_2}:frac{{x – 3}}{2} = frac{{y – 1}}{1} = frac{z}{1}). Đường thẳng (d’) song song (Delta ), đồng thời cắt cả ({d_1}), ({d_2}) có phương trình là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ