Trong không gian (Oxyz) cho hai điểm (Aleft( {1;2;3} right)) (,Bleft( {4;2;3} right)) và mặt cầu ((S)) có bán kính R luôn tiếp xúc với ba mặt phẳng tọa độ và đoạn thẳng (AB) luôn nằm trong mặt cầu ((S)). Khi thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất thì (left( beta  right)) đi qua điểm nào sau đây? – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz) cho hai điểm (Aleft( {1;2;3} right)) (,Bleft( {4;2;3} right)) và mặt cầu ((S)) có bán kính R luôn tiếp xúc với ba mặt phẳng tọa độ và đoạn thẳng (AB) luôn nằm trong mặt cầu ((S)). Khi thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất thì (left( beta  right)) đi qua điểm nào sau đây? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ