Trong không gian (Oxyz), cho mặt phẳng ((P): x+2y+2z+4=0) và mặt cầu ((S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-2y-2z-1=0.) Giá trị của điểm (M) trên (left( S right)) sao cho (dleft( M,left( P right) right)) đạt GTNN là

Chuyển đến thanh công cụ