Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho mặt phẳng (left( P right):2x – 2y + z + 15 = 0). Gọi (M) là điểm di động trên (left( P right)), (N) là điểm thuộc tia (OM) sao cho (OM.ON = 10). Khoảng cách nhỏ nhất từ (N) đến mặt phẳng (left( P right)) bằng bao nhiêu? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ