Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau (a=1mm)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

            Khoảng vân: 

(left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{{i_1} = frac{{{lambda _1}D}}{a} = 0,8(mm)}\
{{i_2} = frac{{{lambda _2}D}}{a} = 1,12(mm)}
end{array}} right.)

            Khoảng vân trùng: (frac{{{i}_{2}}}{{{i}_{1}}}=frac{1,12}{0,8}=frac{7}{5}Rightarrow {{i}_{equiv }}=5{{i}_{2}}=5,6(mm))

            Vì tại gốc tọa độ O không phải là vị trí vân tối trùng và O cách vị trị trùng gần nhất là ({{x}_{min}}=0,5{{i}_{equiv }}) nên các vị trí trùng khác:

(x = (n + 0,5){i_ equiv } = 5,6n + 2,8(mm)1,3 le n le 4,8 Rightarrow n = 2;3;4)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ