Từ các cây P người ta thu hoạch được 1000 hạt ở thế hệ F1

Chuyển đến thanh công cụ