Ủy ban nhân dân phường A ban hành quyết định cưỡng chế buộc công ty X phải tháo dỡ công trình xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt trong giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây ?

Chuyển đến thanh công cụ