What can be inferred from the passage?x


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án A   Có thể suy ra điều gì từ đoạn  văn?

A. Cha mẹ có khả năng giúp làm giảm sự ảnh hưởng của các định kiến giới tính lên con cái   họ.

B. Giáo viên và cha mẹ phải chung tay khuyến khích sự tự tin của trẻ trong các hoạt động xã   hội.

C. Các hoạt động xã hội thường phân loại nghề ngiệp mà không quan tâm đến giới   tính.

D. Các vấn đề mà nam giới và nữ giới gặp phải khi họ  trưởng thành thường bắt nguồn từ  các định  kiến về giới tính.

Căn cứ thông tin đoạn cuối và cả bài  văn:

“Gender stereotypes inevitably are passed to our children. However, by becoming aware of the messages our children receive, we can help them develop ways to overcome these incorrect ideas. To counteract these ideas, parents can look for ways to challenge and support their children, and to encourage confidence in ways that go beyond what society’s fixed  ideas  about differences of  sext  are.”

(Các định kiến giới tính chắc chắn sẽ truyền lại đến đời con cháu chúng ta. Tuy nhiên, nhận thức   được các thông điệp mà con cái chúng ta sẽ nhận được, chúng ta có thể giúp chúng tìm ra cách thức phù hợp để vượt qua các tư tưởng sai trái này. Đế chống lại các tư tưởng này, cha mẹ cần tìm cách    để thử thách và ủng hộ con cái mình, và khuyến khích sự tự tin vượt qua các định kiến định sẵn theo   sự khác biệt về giới tính).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ