What was probably the most important aspect of the recent renovation?vCâu hỏi: What was probably the most important aspect of the recent renovation? A. Restoring the outer wall. B. Expanding the lobby. C. Restoring the plaster trim. D. Repairing the ceiling.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ